Reflecteer en evalueer

Kidneren turnen aan barre op speelplaats

Je hebt een aantal acties opgezet en uitgevoerd. Maar hebben deze acties de middagpauze ten goede veranderd? In de laatste stap van het traject evalueer je het resultaat maar ook het proces en wat het team leerde. Maak tijdens deze stap tijd om de mening van de verschillende betrokkenen te beluisteren

De belangrijkste vragen tijdens deze fase zijn:

  • Hoe blikken de deelnemers terug op het verloop van het proces? Wat liep goed? Wat liep minder goed?
  • Wat is er veranderd aan de middagpauze? In welke mate hebben de acties geleid tot een verbetering? Vertrek hierbij van je positief kernthema en de prioritaire thema's die je selecteerde.
  • Wat is er geleerd? Wat hebben de betrokkenen geleerd over de middagpauze? En over veranderen? Hoe zou je wat er geleerd is, kunnen inzetten bij nieuwe vraagstukken?
  • Hoe evalueren de betrokkenen het project? Was het een succesvol verandertraject? Hebben ze een gevoel van verbetering ervaren? 

Wacht niet

Reflecteren en evalueren doe je tijdens een veranderproces voortdurend. Je hoeft niet af te wachten tot het einde van het verbetertraject. Je zal trouwens tijdens het proces merken dat je traject nooit helemaal af is. Uit elke actie en evaluatie komen nieuwe acties naar voren en de cyclus begint daarmee weer van voor af aan. Elke actie lokt immers nieuwe reflectie uit waarna je weer nieuwe ideeën gaat ontdekken die op hun beurt weer tot acties leiden.

Hoe pak je de evaluatie en reflectie aan?

Verschillende methoden zijn mogelijk om je project te evalueren en erover te reflecteren. Doorgaans werken gesprekken het beste om dit soort vragen te beantwoorden: kies voor een focusgesprek en maak vooraf een topiclijst met de vragen en thema's die je aan bod wil laten komen.

Je kunt ook een vragenlijst verspreiden, een online of op papier, met enkele basisvragen. Het voordeel is dat je op die manier van veel deelnemers inbreng krijgt. De resultaten kun je gebruiken om met de werkgroep een bredere discussie te voeren aan de hand van bovenstaande vragen.

Werkte je in de ontdek- en droomfase met observatie dan is het een goed idee om in deze fase nog eens te gaan observeren met eenzelfde observatieschema. Vergelijk nadien beide schema's. Wat valt er op? 

 

 

Turnsloefen op een rijtje op de vensterbank

In basisschool Bloemendaal in Schoten organiseerden we een focusgesprek met de middagbegeleiders en vroegen we de leraren om een korte online vragenlijst in te vullen waarin we peilden naar hun ervaringen.

In basisschool de Speelvogel in Deurne organiseerden we een gesprek op voeten met de middagbegeleiders en bespraken we het proces en het resultaat van het traject tijdens een overleg met de werkgroep.

In beide scholen gingen we voor de finale bespreking nog een keer de middagspeeltijd observeren aan de hand van het observatieschema.

We organiseerden bovendien een focusgesprek met afgevaardigden uit de Speelvogel, Bloemendaal en Sleutelhof waarin we aan de hand van een SWOT-analyse nadachten en uitwisselden over de drie trajecten.

Ik onthou het 'samen doen'. Ik vind het belangrijk om samen met de leerlingen en de leerlingenraad na te denken.
Directeur
Basisschool Bloemendaal
"Ik heb geleerd om meer naar het kind te kijken, te luisteren, een beetje snappen van waaruit agressie komt."
Middagbegeleider
De Speelvogel
Wat ik vooral belangrijk vind is dat we de tijd genomen hebben om uit te zoeken wat er anders kan. We zijn deze keer niet in ad-hoc oplossingen gevlogen.
Directeur
De Speelvogel